Ga naar inhoud

Receptenboek

Ngram

De beschikbaarheid van de relatie :next maakt het zeer eenvoudig om naar specifieke woord-sequenties te zoeken. De volgende query vindt het trigram in elk geval:

match p = (:word{lemma:'in'})-[:next]->
     (:word{lemma:'elk'})-[:next]->
     (:word{lemma:'geval'})
return p

En het is niet veel ingewikkelder om naar woorden in de context van een Ngram te zoeken. Welke woorden treden op na het trigram in elk geval:

match (:word{lemma:'in'})-[:next]->
   (:word{lemma:'elk'})-[:next]->
   (:word{lemma:'geval'})-[:next]->(p)
return p

Het volgende voorbeeld zoekt naar adjectieven die in het patroon vinden het ADJ dat voorkomen:

match (:word{lemma:'vinden'})-[:next]->
   (:word{lemma:'het'})-[:next]->
   (adj:word{pt:'adj'})-[:next]->
   (:word{lemma:'dat'})
return adj

De beschikbaarheid van de :next-relatie zorgt ervoor dat deze voorbeelden heel eenvoudig zijn. In vergelijking hiermee zijn voorbeelden met XPath in PaQu erg omslachtig.

Multi-word Units

Multi-word units (mwu) worden steeds gerepresenteerd als een knoop direct boven de woorden waaruit de mwu bestaat. Als extraatje heeft deze niet-lexicale knoop toch een waarde voor de attributen word en lemma. Je kunt dus eenvoudig zoeken naar een specifieke mwu:

match (p:node{word:'ten opzichte van'})
return p

Bovendien kun je dus queries formuleren zonder dat je een verschil moet maken tussen mwu en woorden, indien je de lemma of het woord van een gevonden knoop terug wilt geven:

match (:node)-[:rel{rel:'svp'}]->(p:nw)
return p.word
Dit levert een tabel op waarin zowel woorden als mwu terecht komen.

Je kunt natuurlijk ook specifiek naar een deel van een mwu zoeken. De volgende query geeft mwu terug waarbij een van de onderdelen het woord van is:

match (n:node{cat:'mwu'})-[:rel{rel:'mwp'}]->(:word{lemma:'van'})
return n

Het is iets ingewikkelder om te formuleren dat het woord van het laatste woord van de mwu moet zijn:

match (n:node{cat:'mwu'})-[:rel{rel:'mwp'}]->(w:word{lemma:'van', end: w.end})
return n

Of waarbij van het derde woord moet zijn:

match (n:node{cat:'mwu'})-[:rel{rel:'mwp'}]->(w:word{lemma:'van', begin: n.begin + 2})
return n

Een lastiger vraagstuk is een query waarbij je eisen wilt stellen aan de attributen van een woord, ofwel aan de attributen van een mwu. Bijvoorbeeld: geef me elke naam, waarbij een naam een mwu is waarvoor geldt dat een van de delen van de mwu de postag SPEC(deeleigen) heeft, ofwel het is geen mwu maar een woord waarvoor geldt dat het attribuut ntype de waarde eigen heeft.

match (w:word)<-[:rel*0..1{rel: 'mwp'}]-(n:nw)
where not exists ( (n)<-[r:rel{rel: 'mwp'}]-() )
 and ( w.postag = 'SPEC(deeleigen)' and n.cat = 'mwu'
   or w.id = n.id and w.ntype = 'eigen'
 )
return distinct n
Een bijkomend effect van het gebruik van distinct is dat de resultaten gesorteerd worden. In dit geval krijg je eerst alle multi-word units (type :node), en daarna de rest (type :word).

Dit kun je veranderen door niet op n te sorteren (d.m.v. distinct), maar op attributen van n:

match (w:word)<-[:rel*0..1{rel: 'mwp'}]-(n:nw)
where not exists ( (n)<-[r:rel{rel: 'mwp'}]-() )
 and ( w.postag = 'SPEC(deeleigen)' and n.cat = 'mwu'
   or w.id = n.id and w.ntype = 'eigen'
 )
return distinct n.sentid, n.id

Multi-word Units en Universal Dependencies

In de Universal Dependency annotaties worden woorden die onderdeel zijn van een multi-word unit niet anders behandeld dan andere woorden. Als je dus een query formuleert waarbij het resultaat een woord is, krijg je ook woorden die deel uitmaken van een multi-word unit. Dit is vaak niet gewenst.

Bijvoorbeeld, de volgende query identificeert lijdend voorwerpen van het werkwoord eten:

match (:word{lemma:'gebruiken'})-[:ud{rel:'obj'}]->(v)
return v.lemma

Als je de resultaten bekijkt op basis van de Alpino Treebank, krijg je lemma's zoals machine, woord, stookolie, traangas, maar bijvoorbeeld ook soft. Dat is eigenlijk een halve hit omdat het in de betreffende zin over soft drugs gaat. In UD is er in dit geval een fixed relatie van het eerste woord van de MWU met het tweede woord. Het zou aardig zijn als je in het overzicht van de lemma's dus soft drug in plaats van soft terug zou zien. Dat kan met het volgende recept, dat de UD relaties combineert met de relaties in de oorspronkelijke Alpino boom en vertrouwt op het feit dat MWU knopen ook een attribuut lemma (en word) hebben.

match (:word{lemma:'gebruiken'})-[:ud{rel:'obj'}]->(v1:word)<-[:rel*0..1{rel:'mwp'}]-(v)
where not exists ( (v)<-[:rel{rel:'mwp'}]-() )
return v.lemma

Tellen van combinaties van waardes

Je kunt vrij gemakkelijk combinaties van de waardes van attributen tellen. Als voorbeeld kijken we hier naar werkwoorden met een vaste uitdrukking:

match (v1:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-()-[:rel{rel:'svp'}]->(v2:node)
return v1.lemma, v2.lemma

Deze paren van lemma's willen we vervolgens tellen en sorteren. Dat kan als volgt:

match (v1:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-()-[:rel{rel:'svp'}]->(v2:node)
return v1.lemma, v2.lemma, count(*) as aantal
order by aantal desc

Als een ander voorbeeld kun je dus gemakkelijk een frequentieoverzicht maken van de meest voorkomende paren van woordsoorten:

match (w1)-[:next]->(w2)
return w1.postag, w2.postag, count(*) as aantal
order by aantal desc

Of een overzicht van zelfstandige naamwoorden en de relatieve voornaamwoorden waarmee ze gecombineerd worden:

match (w1)<-[:rel{rel:'hd'}]-()-[:rel]->(:node{cat:'rel'})-[:rel{rel:'rhd'}]->(w2:word)
return w1.word, w2.word, count(*) as aantal
order by aantal desc

Matches binnen matches

Je kunt queries soms opbouwen door een eerste selectie te maken en dan binnen die selectie een verdere selectie uit te voeren.

Stel dat we op zoek willen naar cross-serial verb clusters. Eén aanpak bestaat eruit om eerst de werkwoordclusters te identificeren, en vervolgens daarbinnen die gevallen te selecteren waarbij een werkwoord uit het cluster een lijdend voorwerp selecteert dat ook fungeert als het onderwerp van het VC-complement:

match (x)<-[:rel]-(n:node{cat: 'inf'})<-[:rel{rel: 'vc'}]-(n1)-[:rel{rel: 'hd'}]->(w:word{pt: 'ww'})
where x.begin < w.begin
match (n)-[:rel{rel: 'su'}]->()<-[:rel{rel: 'obj1'}]-(n1)
return n

Het gebruik van de techniek om een patroon onder te verdelen in meerdere matches maakt de queries soms makkelijker te begrijpen.

Tellen van reeksen

Stap 1: zoek iets

match (n:node{_deste: true})
return distinct n.sentid as sid, n.id as id
order by sid, id

Stap 2: zoek de pt van woorden onder iets

match (n:node{_deste: true})
match (n)-[:rel*]->(w:word)
return distinct n.sentid as sid, n.id as id
  , w.end as positie, w.pt as pt
order by sid, id
  , positie

Stap 3: voeg de pt van woorden per iets samen, de oude return wordt with

match (n:node{_deste: true})
match (n)-[:rel*]->(w:word)
with
  distinct n.sentid as sid, n.id as id, w.end as positie, w.pt as pt
order by sid, id, positie
return sid, id, collect(pt) as pt_list

Stap 3a: variant om te kijken of de woorden wel direct achter elkaar staan

match (n:node{_deste: true})
match (n)-[:rel*]->(w:word)
with distinct n.sentid as sid, n.id as id, w.end as positie, 
  w.end + ':' + w.pt as pt
order by sid, id, positie
return sid, id, collect(pt) as pt_list

Stap 4: tel de frequenties van pt van woorden onder iets

match (n:node{_deste: true})
match (n)-[:rel*]->(w:word)
with distinct n.sentid as sid, n.id as id, w.end as positie, w.pt as pt
order by sid, id, positie
with
  sid, id, collect(pt) as pt_list
return count(*) as aantal, pt_list

Meta-data

Overzicht van de meta-data

Als er voor een corpus meta-data beschikbaar is, dan zijn er knopen met als type :meta. De aard van de meta-data is verschillend per corpus, en daarom ook de attributen die voor :meta beschikbaar zijn. Maar er is altijd het attribuut sentid en de knopen van de syntactische analyse hebben ook allemaal dat sentid attribuut met dezelfde waarde. Je kunt dus met een where-clause de bijbehorende meta-data terugvinden.

De volgende query toont voor een corpus welk type meta-data beschikbaar is:

match (m:meta)
return m.name, count(*)

De counts geven in dit geval aan voor hoeveel zinnen de meta-data van dat type beschikbaar is. En om te zien welke waardes in de meta-data worden gebruikt, kun je zoiets doen. Hier is 'country' dan een van de types meta-data die je in de vorige query hebt opgeleverd.

match (m:meta{name:'country'})
return m.value, count(*)

Je kunt dit ook doen voor meerdere types meta-data tegelijk. Bijvoorbeeld, hoe is de man/vrouw verhouding voor het Nederlandse en Vlaamse deel van het CGN. Hier gebruiken we het attribuut sentid om te zien welke meta-data bij elkaar hoort.

match (m:meta{name:'country'}),
   (m2:meta{name:'sex', sentid:m.sentid})
return m.value, m2.value, count(*)

Gebruik van meta-data in queries

Als voorbeeld nemen we de volgende query die zoekt naar gevallen waarbij een NP de eerste woordgroep van een zin is, en als onderwerp fungeert:

match (n:nw{_vorfeld: true, _np: true})<-[r:rel{rel:'su'}]-()
return n

Als we van de matchende zin ook de meta-data willen opleveren kunnen we gebruik maken van het feit dat alle knopen ook het attribuut sentid bevatten. Daarmee halen we dan de relevante meta-data op:

match (n:nw{_vorfeld: true, _np: true})<-[r:rel{rel:'su'}]-(),
   (m:meta{name:'country', sentid: n.sentid})
return n, m.value

Je kunt dus ook eisen aan de relevante meta-data stellen. Of delen van de meta-data teruggeven. Of tellen. Dit voorbeeld werkt voor het CGN corpus:

match (n:nw{_vorfeld: true, _np: true})<-[r:rel{rel:'su'}]-(),
   (m:meta{name:'country', sentid: n.sentid})
return m.value, count(*)

En ook meta-data combineren:

match (n:nw{_vorfeld: true, _np: true})<-[r:rel]-(),
   (m:meta{name:'country', sentid: n.sentid}),
   (m2:meta{name:'sex', sentid: n.sentid})
where r.rel in ['su','sup'] and r.id is null
return m.value, m2.value, count(*)

Aardige voorbeelden die nergens passen

Wie is de baas?

De volgende query verzameld onderwerpen van het werkwoord beslissen waarbij dat onderwerp ofwel een multi-word unit is, ofwel een zelfstandig naamwoord.

match (:word{lemma:'beslissen'})-[:pair{rel:'su'}]->(v)
where v.cat='mwu' or v.pt='n'
return v

Als je in dergelijke queries meerdere mogelijke lemma's wilt noemen kan dat met een WHERE clause:

match (h:word)-[:pair{rel:'su'}]->(v)
where h.lemma in ['beslissen','besluiten']
 and (v.cat='mwu' or v.pt='n')
return v

Man/vrouw verdeling

De volgende twee queries kun je gebruiken om eventueel verschillen te vinden tussen zelfstandige naamworden die met possesief haar of zijn worden gebruikt.

match (w1:word)-[:ud{rel:'nmod:poss'}]->(w2:word{lemma:'haar'})
return w1
match (w1:word)-[:ud{rel:'nmod:poss'}]->(w2:word{lemma:'zijn'})
return w1

Voor haar levert dat als top-10 op: man, vriend, kind, moeder, dochter, zoon, vader, leven, rol, echt_genoot. Voor zijn krijgen we de volgende lijst (DutchWebCorpus): vrouw, ploeg, naam, auto, vader, collega, vriendin, leven, zoon, club.

Merk op dat je bij deze queries wellicht de mededeling "Afgebroken" krijgt van AlpinoGraph, als je de tab "woorden" of "lemma's" gebruikt. Als je de telling voor het hele corpus wilt uitvoeren kun je dat doen door de telling expliciet in de query zelf uit te voeren:

match (w1:word)-[:ud{rel:'nmod:poss'}]->(w2:word{lemma:'haar'})
return w1.lemma, count(*) as aantal
order by aantal desc

Paren van coördinatoren

In het volgende voorbeeld zoeken we naar een conjunctie met twee coördinatoren (noch .. noch.., zowel .. als ..). De eerste match zorgt voor een coördinatie die twee coördinatoren bevat. De tweede match eist dat de eerste coördinator vooraf gaat aan de tweede - op die manier krijg je elke conjunctie maar één keer, en de betreffende lemma's in de verwachte volgorde:

match (v1:word) <-[:rel{rel:'crd'}]-(:node{cat: 'conj'})-[:rel{rel: 'crd'}]->(v2:word)
where v1.end < v2.end
return v1.lemma, v2.lemma, count(*) as aantal
order by aantal desc

Verwante lemma's

Je zoekt vaker naar een bepaald lemma dan naar een bepaald woord, omdat je constructies met alle woordvarianten van dat lemma wilt vinden. Maar het kan zijn dat er meerdere varianten van aan elkaar verwante lemma's zijn, en die kun je vaak vinden via overeenkomende woorden.

Onderstaand voorbeeld geeft een aardig resultaat met het corpus BasiLex 1.0

match (w1:word{lemma: 'fiets'})
with distinct w1.word as word
match (w:word{word: word})
return distinct w.lemma, w.word, w.root, w.pt
order by lemma, root, pt, word

Woorden die in verschillende soorten constructies gebruikt worden

Je kunt ook kijken of een bepaald woord of lemma in verschillende constructies voorkomt. In het volgende voorbeeld willen we werkwoorden terugvinden die vaker dan eenmalig voorkomen met zowel een whsub als vc ("hij vroeg waarom hij te laat was") als een whrel als obj1 ("hij bedroog wie hij maar wilde"). Dat gaat makkelijk door gebruik te maken van twee match clauses:

match (w1:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-()
     -[:rel{rel:'vc'}]->(:node{cat:'whsub'})
with w1.lemma as lemma1, count(*) as n
where n > 1
match (w:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-()
     -[:rel{rel:'obj1'}]->(:node{cat:'whrel'})
where w.lemma in lemma1
return w

Sonar

Let op

Dit is alleen voor het corpus Lassy Klein

Het corpus Lassy Klein bevat named entities die afkomstig zijn uit SONAR, een onderdeel van Lassy. Zie hier.

Zo vind je het eerste woord van alle named entities:

match (w:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
return w

Sommige named entities lopen door naar een volgende zin, bijvoorbeeld een boektitel die uit meerdere zinnen bestaat. Deze gevallen vind je zo:

match (w:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
match (w2:word{sentid: w.sentid, last: true})
where w2.end < w.sonar_ne_end
return w

En zo vind je de stukken die horen bij een named entity die in een vorige zin is begonnen:

match (w:word{begin: 0})
where w.sonar_ne_begin < 0
return w

Zo vind je alle named entities, compleet en incompleet, met bijbehorende woorden:

match p = (w:word)-[:next*0..]->(w2:word{sentid: w.sentid})
where ( w.begin = w.sonar_ne_begin or ( w.begin = 0 and w.sonar_ne_begin < 0 ) )
 and ( w2.end = w.sonar_ne_end or ( w2.last = true and w.sonar_ne_end > w2.end ) )
return p

En zo vind je alleen de complete named entities:

match p = (w:word)-[:next*0..]->(w2:word{sentid: w.sentid})
where w.begin = w.sonar_ne_begin
 and w2.end = w.sonar_ne_end   -- NIET w2.sonar_ne_end
return p

Zo vind je named entities die maar uit één woord bestaan:

match (w:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
 and w.end = w.sonar_ne_end
return w

Dit geeft hetzelfde resultaat:

match (w:word)
where w.sonar_ne is not null
return w

Bij veel, maar lang niet alle, named entities van meerdere woorden hebben de woorden samen en met geen enkel ander woord één gezamelijke parent. Zo'n parent vind je zo:

match (n:node)
where n.sonar_ne is not null
return n

En uiteraard kun je zoeken op een specifieke soort named entity:

match p = (w:word{sonar_ne_class: 'loc'})-[:next*0..]->(w2:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
 and w2.end = w.sonar_ne_end   -- NIET w2.sonar_ne_end
return p

Of:

match (n:nw{sonar_ne: 'pro'})
return n

De laatste vindt niet alles, omdat het attribuut sonar_ne niet altijd aanwezig is (zie boven).

Een overzicht van alle soorten:

match (w:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
return w.sonar_ne_class, count(*)

Een overzicht van de lengtes:

match (w:word)
where w.begin = w.sonar_ne_begin
with w.sonar_ne_end - w.sonar_ne_begin as lengte
return lengte, count(*)

Compound parts

Zoek een woord met groen als compound part:

match (w:word)
where 'groen' in w._cp
return w

Zoek een woord dat begint met groen of bruin:

match (w:word)
where head(w._cp) in ['groen','bruin']
return w

Zoek een woord dat eindigt met groen of bruin:

match (w:word)
where last(w._cp) in ['groen','bruin']
return w

Zoek een woord waarvan het tweede deel groen of bruin is (telling start bij 0):

match (w:word)
where w._cp[1] in ['groen','bruin']
return w

Zoek een woord waravan het voorlaatste deel groen of bruin is (laatste is lengte - 1):

match (w:word)
where w._cp[length(w._cp)-2] in ['groen','bruin']
return w

Het volgende voorbeeld maakt gebruik van deze macro:

kleur = """
  'rood','groen','blauw','geel','oranje','bruin','roze','wit','zwart','grijs','paars','lila'
"""

Zoek woorden met een kleur:

match (w:word)
where any(x in w._cp where x in [%kleur%])
return w.word, count(*)
order by count desc, word