Ga naar inhoud

Zoeken met AlpinoGraph

De combinatie van databasetechnologie en graaf-gebaseerde zoektechnologie zorgt voor een erg flexibele en relatief efficiënte zoekmachine. Deze flexibiliteit betekent bijvoorbeeld dat je patronen kunt definiëren om zinnen die aan het patroon te voldoen terug te vinden. Maar je kunt ook woorden of woordgroepen terugvinden en aggregeren over de informatie van die woorden of woordgroepen (bijvoorbeeld voor het maken van frequentieoverzichten) door middel van de database-primitieven van SQL.

Niet alleen is de zoekmachine veel flexibeler dan bijvoorbeeld XPath (zoals beschikbaar in PaQu), ook is het relatief makkelijk om verschillende annotatielagen te combineren. In AlpinoGraph zijn meerdere annotatielagen beschikbaar:

 • de CGN/Lassy/Alpino dependentiestructuren
 • de hieruit automatisch afgeleide Universal Dependency structuren (zowel de standaard als de "enhanced" variant)
 • de woord-paren relaties, zoals die in de eenvoudige zoektab in PaQu beschikbaar zijn

Deze drie lagen kunnen in queries indien gewenst eenvoudig gecombineerd worden.

In AlpinoGraph zijn een aantal syntactisch geannoteerde corpora beschikbaar. AlpinoGraph ondersteunt handmatig geverifieerde treebanks zoals CGN, Lassy Klein en de Alpino Treebank. Daarnaast worden ook automatisch door Alpino geanalyseerde corpora ondersteund, zoals Lassy Groot.

Hieronder volgt een beknopte inleiding, toegespitst op zoeken in corpora met AlpinoGraph. Voor een complete handleiding van AgensGraph, zie de AgensGraph Developer Manual.

Syntactische analyse als graaf

Woorden

De syntactische analyse van een zin is beschikbaar, zoals hierboven al genoemd, in meerdere lagen: de dependentiestructuur zoals bekend van CGN/Lassy/Alpino, de Universal Dependency-structuur (zowel standaard als enhanced), en de woord-paren structuur van PaQu. Deze lagen zijn allemaal gebaseerd op de woorden van de zin. Deze woorden zijn de bouwstenen van de graaf die al deze annotatielagen combineert. De volgende query zoekt alle woorden waarvoor het lemma de waarde fiets heeft:

match (n:word{lemma: 'fiets'})
return n

Een woord in de graafstructuur is een knoop van het type word. Een knoop ziet eruit als

(:word)

(:word{...})

waarbij tussen de accolades dan attributen en waardes kunnen worden gespecificeerd. In het voorbeeld fungeert n als een variabele.

Andere knopen

Naast woorden zijn er ook nog de andere knopen voor bijvoorbeeld NP, PP, SMAIN. Deze knopen zien eruit als

(:node)

(:node{...})

Je kunt dus bijvoorbeeld zoeken naar alle niet-lexicale knopen met als categorie PP:

match (n:node{cat: 'pp'})
return n

Indien je wilt zoeken naar een knoop maar die knoop mag zowel een woord zijn als een hogere knoop, dan gebruik je de notatie

(:nw)

(:nw{...})

Verbindingen tussen knopen

Je kunt dus direct naar woorden en woordgroepen zoeken, maar het wordt pas echt een klein beetje interessant wanneer je ook relaties tussen woorden en woordgroepen kunt specificeren. In Cypher ziet zo'n relatie tussen twee knopen (woorden of woordgroepen) er zo uit, naar keuze:

() -[]-> ()

() <-[]- ()

Tussen de ronde haken staat dan verder de informatie van de relevante knopen waartussen de relatie bestaat. Tussen de vierkante haken staat verdere informatie over de aard van de relatie (de "edge" in grafentaal).

Er zijn meerdere soorten relaties beschikbaar, waaronder:

 • :rel (zoals het @rel attribuut in Alpino)
 • :ud (voor standaard universal dependencies)
 • :eud (voor enhanced universal dependencies)
 • :pair (voor de PaQu woordpaarrelaties)
 • :next (voor het volgende woord in de zin)

:rel

Om te zoeken naar een PP die een dochter heeft met het hdf relatie attribuut kun je de volgende query formuleren:

match (n:node{cat:'pp'})-[:rel{rel:'hdf'}]->(:nw)
return n

We specificeren hier dus eerst via :rel dat het gaat om de Alpino relaties. En daarbinnen geven we aan dat de waarde van het rel-attribuut de waarde hdf heeft. Een edge met als type :rel vertrekt altijd vanuit een :node en eindigt bij een :node of een :word.

:ud

Een universal dependency relatie wordt gerepresenteert met het :ud type. Zulke relaties bestaan alleen tussen woorden. De volgende query vindt alle lijdend voorwerpen van 'drinken' waarbij het attribuut UPOS de waarde 'NOUN' heeft:

match (:word{lemma:'drinken'})-[:ud{main:'obj'}]->(o:word{upos:'NOUN'})
return o

:next

Een woord heeft altijd een relatie met als type :next naar het volgende woord. Het is dus erg eenvoudig om te zoeken naar een bigram, bijvoorbeeld: in geval:

match (w1:word{lemma:'in'})-[:next]->(w2:word{lemma:'geval'})
return w1,w2

Dit voorbeeld toont ook aan dat het heel wel mogelijk is om als resultaat van een query meerdere knopen terug te geven: in dit geval de variabelen w1 en w2.

Het is ook mogelijk om patronen te maken waarbij meerdere knopen en relaties tegelijk voorkomen. De volgende query identificeert woorden die direct volgen op in geval:

match (:word{lemma:'in'})-[:next]->(:word{lemma:'geval'})-[:next]->(w:word)
return w

Wat geeft de query als resultaat terug?

In veel gevallen wordt een query gedefinieerd waarbij een knoop wordt gespecificeerd die je als resultaat terug wilt krijgen. Zo'n typisch geval is de volgende query, waarbij we via de Alpino relaties zoeken naar lijdend voorwerpen van een werkwoord:

match (:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-(:node)-[:rel{rel:'obj1'}]->(w:node)
return w

Een voordeel in vergelijking met XPath is, dat je indien je dezelfde hierarchische relatie wilt beschrijven, maar een andere knoop als resultaat terug wilt krijgen, slechts de variabele op een andere plek in het patroon kunt plaatsen. In XPath moet je in zulke gevallen de query herschrijven. Hier wordt het:

match (w:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-(:node)-[:rel{rel:'obj1'}]->(:node)
return w

En het is dus ook mogelijk om beide knopen als resultaat terug te geven, indien gewenst:

match (v:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-(:node)-[:rel{rel:'obj1'}]->(w:node)
return v, w

Een ander typisch voorbeeld is de optie om als resultaat van een query de waarde(s) van een of meer attributen te specificeren. Bijvoorbeeld:

match (v:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-(:node)-[:rel{rel:'obj2'}]->(w:node)
return v.lemma, w.cat

Er zijn nog allerlei andere mogelijkheden, waarvan een aantal in de volgende sectie wordt geillustreerd. Een speciaal geval is de optie om een sub-graaf als resultaat terug te geven. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

match p=(:word{pt:'ww'})<-[:rel{rel:'hd'}]-(:node)-[:rel{rel:'obj1'}]->(:node)
return p

Flexibel zoeken met Cypher

Hierboven waren de voorbeelden steeds van het type: match een bepaald patroon, en geef een of meerdere delen van de match terug als resultaat. Met Cypher is veel meer mogelijk. Hieronder tonen we een paar veelgebruikte technieken, zonder de ambitie een tutorial voor Cypher te verzorgen.

Meerdere patronen

Het argument van match is tot nu toe steeds één patroon. Je kunt ook meerdere patronen als argument van match gebruiken, gescheiden door een comma. Het volgende patroon zoekt naar knopen van category sv1 waarbij in dezelfde zin een vraagteken voorkomt:

match (w:word{word: '?'}),
   (n:node{sentid:w.sentid,cat: 'sv1'})
return n

Een gerelateerde techniek is het gebruik van meerdere match statements. In dat geval wordt de eerste match gebruikt als een eerste filter, en kan met variabelen geïnstantieerd in het eerste match patroon gezocht worden naar het tweede match patroon. Het vorige voorbeeld zou ook als volgt kunnen worden aangepakt:

match (w:word{word: '?'})
match (n:node{sentid:w.sentid,cat: 'sv1'})
return n

optional match

Het is lastig om direct in de graafpatronen te eisen dat een bepaalde edge niet bestaat. Een manier om dat toch te bewerkstelligen is het gebruik van de optional match. Hierbij wordt geprobeerd een patroon te matchen, maar indien dat niet lukt slaagt de query als geheel. De eventuele variabele die gebonden had moet worden door het optionele patroon krijgt de waarde null. Dit gebruiken we in het volgende voorbeeld om te eisen dat een knoop geen subject relatie mag hebben:

match (n:node{cat: 'sv1'})
optional match (n)-[:rel{rel: 'su'}]->(x1)
with n, x1
where x1 is null
return n

Vuistregel

Gebruik na optional match altijd een with, anders krijg je resultaten die je waarschijnlijk niet wilt.

Je kunt een optional match ook gebruiken om te zoeken naar alternatieve structuren. Met onderstaande query zoek je naar ja/nee-vragen. Hierin moet het resultaat van de optional match of null zijn, of aan bepaalde voorwaarden voldoen.

match (w:word{word: '?'}) ,
   (n:node{sentid:w.sentid,cat: 'sv1'})<-[r:rel]-()
optional match (n)-[:rel{rel: 'hd'}]->(n1)
with w, r, n, n1
where not r.rel = 'body'
 and n.end < w.end
 and (n1 is null or n1.stype is null or n1.stype = 'ynquestion')
return n.sentid, n.id

exists

In sommige gevallen is het handiger om in plaats van een optional match een exists of not exists na een with te gebruiken. Hierin is exists een functie met als argument een path-expressie.

Dit is een voorbeeld waarin gezocht wordt naar ingebedde vraagzinnen:

match (n:node{cat: 'whsub'})-[:rel*1..2]->(n2:node{cat: 'ssub'})
where exists( (n)-[:rel{rel: 'body'}]->(n2) )
  or exists( (n)-[:rel{rel: 'body'}]->(:node{cat: 'conj'})-[:rel{rel: 'cnj'}]->(n2) )
  or exists( (n)-[:rel{rel: 'body'}]->(:node{cat: 'du'})-[:rel]->(n2) )
return n.sentid, n.id, n2.id

Er gelden twee beperkingen voor exists:

 1. Je kunt geen nieuwe variabelen introduceren.
 2. Gebruik dit niet voor paden met een variabele lengte, zoals ()-[:rel*]->() want daarmee komt de server in de problemen.

De functie exists is specifiek voor AgensGraph, en een van de dingen waarmee AgensGraph afwijkt van standaard openCypher. Zie Cypher in AgensGraph.

distinct

Bij sommige queries kan dezelfde knoop op meerdere manieren gevonden worden. Meestal geeft dat geen extra informatie. Met distinct kunnen zulke dubbele hits verwijderd worden.

match (n:node{cat:'mwu'}) -[:rel{rel:'mwp'}]-> (p:word{postag:'SPEC(deeleigen)'})
return n

In bovenstaand voorbeeld zoek je mwu's waarvoor geldt dat één van de delen de postag SPEC(deeleigen) heeft. Indien een mwu nu meerdere van zulke delen heeft, levert dat ook meerdere hits op. Die dubbelen verwijder je met het keyword distinct als volgt:

match (n:node{cat:'mwu'}) -[:rel{rel:'mwp'}]-> (p:word{postag:'SPEC(deeleigen)'})
return distinct n

Als je in de output kijkt naar de zinnen kan het nog steeds zo zijn dat een zin meerdere keren voorkomt, indien die zin meerdere mwu's bevat die aan deze eisen voldoet. Als je elke zin slechts één keer terug wilt krijgen kun je expliciet naar zinnen zoeken. Dat gaat dan als volgt:

match (:node{cat:'mwu'}) -[:rel{rel:'mwp'}]-> (p:word{postag:'SPEC(deeleigen)'})
return distinct p.sentid

with distinct

Hierboven bespraken we hoe je kunt zorgen dat je met behulp van distinct unieke resultaten kunt krijgen. Soms is de situatie ingewikkelder. Stel je voor, dat je op zoek bent naar subjecten waarvoor geldt dat (net als hierboven) het een meerwoorduitdrukking moet zijn met minstens één dochter die de postag SPEC(deeleigen) heeft. Je wilt dan niet hetzelfde onderwerp meerdere keren terugkrijgen omdat er meerdere dochters de postag SPEC(deeleigen) hebben, maar je wilt wel, eventueel, meerdere onderwerpen uit dezelfde zin terugkrijgen als die er mochten zijn. Dan werkt het niet om dinstinct voor het hele patroon te gebruiken. In zulke gevallen kun je with gebruiken:

match (n:node{cat:'mwu'}) -[:rel{rel:'mwp'}]-> (:word{postag:'SPEC(deeleigen)'})
with distinct n
match (:node{cat:'smain'})-[:rel{rel:'su'}]->(n)
return n

Keyword with fungeert dus als een soort return statement, waarna je vervolgens verdere eisen aan de opgeleverde resultaten kunt stellen. Deze techniek lijkt een beetje op het gebruik van een existentiële quantifier.

Een ingewikkelder voorbeeld van deze techniek vind je bij de volgende query om cross-serial verb clusters terug te vinden. In deze definitie wordt eerst een knoop n1 gevonden die met relatie vc knoop n1 in een werkwoordcluster domineert. Die definitie refereert aan knopen x en w, maar er kunnen meerdere knopen x zijn. In die verschillende x zijn we niet geinteresseerd - het bestaan van een x is voldoende om vast te stellen dat het hier om een werkwoordcluster gaat. Op basis van de unieke combinatie n en n1 wordt dan vervolgens de eis gesteld dat het onderwerp van de één fungeert als het lijdend voorwerp van de ander:

match (x)<-[:rel]-(n:node{cat: 'inf'})<-[:rel{rel: 'vc'}]-(n1)-[:rel{rel: 'hd'}]->(w:word{pt: 'ww'})
where not n1.cat in ['smain','sv1']
 and x.begin < w.begin
with distinct n, n1

match (n)-[:rel{rel: 'su'}]->()<-[:rel{rel: 'obj1'}]-(n1)
return n

where clause

Verdere condities aan een patroon kun je (ook) specificeren met behulp van een where-clause. Bijvoorbeeld, de query die naar lijdend voorwerpen van drinken zoekt kun je uitbreiden door ook varianten van drinken toe te staan:

match (w1:word)-[:ud{main:'obj'}]->(o:word{upos:'NOUN'})
where w1.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return o

Zo'n where clause is ook een makkelijke manier om uit te drukken dat een bepaalde waarde nu juist niet mag voorkomen. In het volgende voorbeeld zoeken we werkwoorden met lijdend voorwerpen waarbij dat lijdend voorwerp geen voornaamwoord mag zijn:

match (w1:word{upos:'VERB'})-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word)
where w2.upos != 'PRON'
return w1, w2

Tellen en sorteren

Vaak is het interessant om te aggregeren over de relevante delen van een match. Dat is natuurlijk makkelijk in een database te doen.

match (w:word)-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word{upos:'NOUN'})
where w.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return w2.lemma, count(*)

Omdat in zulke gevallen het resultaat geen node of word is, zal in de AlpinoGraph interface de resulterende tabel worden getoond (in plaats van de gevonden zinnen met de matchende delen). De namen van de kolommen van de tabel kun je eventueel expliciet aangeven met as Name, zoals in dit voorbeeld:

match (w:word)-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word{upos:'NOUN'})
where w.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return w2.lemma as woord, count(*) as aantal

De namen van de kolommen zijn ook relevant indien je wilt sorteren. Je verwijst dan naar de kolom op basis waarvan je wilt sorteren.

match (w:word)-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word{upos:'NOUN'})
where w.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return w2.lemma as woord, count(*) as aantal
order by aantal

Je kunt natuurlijk ook omgekeerd sorteren, dat gaat als volgt:

match (w:word)-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word{upos:'NOUN'})
where w.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return w2.lemma as woord, count(*) as aantal
order by aantal desc

En ten slotte kun je nog op basis van het woord sorteren indien de tellingen gelijk zijn, door een volgende kolomnaam toe te voegen bij het order regel:

match (w:word)-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word{upos:'NOUN'})
where w.lemma in ['eten','op_eten','drinken','op_drinken']
return w2.lemma as woord, count(*) as aantal
order by aantal desc, woord

except, union, intersect

Het is mogelijk om tabellen met resultaten te combineren met except, union, en intersect clauses. Een onbenullig voorbeeld ziet er zo uit:

match (n:node{cat: 'pp'})
return n
union
match (n:node{cat: 'np'})
return n

Bij het gebruik van deze operatoren moeten de beide delen van de union een tabel opleveren met evenveel kolommen, en corresponderende kolommen moeten van hetzelfde type zijn. Een bij-effect van het gebruik van deze set-operatoren is, dat de tabellen ook als set worden geïnterpreteerd: elke rij is uniek. De volgende query levert daarom slechts een tabel met twee waardes: np en pp.

match (n:node{cat: 'pp'})
return n.cat
union
match (n:node{cat: 'np'})
return n.cat

We kunnen bijvoorbeeld intersectie gebruiken om te ontdekken welke enkelvoudige zelfstandige naamwoorden (die niet als verkleinwoord zijn gebruikt) zowel met de als het combineren in het corpus:

match (n:word{num:'sg'}) -[:ud{rel:'det'}]-> (:word{lemma:'de'})
return n.lemma
intersect
match (n:word{graad:'basis'}) -[:ud{rel:'det'}]-> (:word{lemma:'het'})
return n.lemma

De except clause werkt op een vergelijkbare manier en trekt de resultaten van de tweede match af van de eerste. Dus om de zelfstandige naamwoorden te vinden die alleen met "het" combineren, kun je een variant van de vorige query toepassen:

match (n:word{graad:'basis'}) -[:ud{rel:'det'}]-> (:word{lemma:'het'})
return n.lemma
except
match (n:word{num:'sg'}) -[:ud{rel:'det'}]-> (:word{lemma:'de'})
return n.lemma

all, any, none, single

Stel, je hebt een query met een path van onbekende lengte, zoals:

match p = (n1)-[r:rel*1..3]->(n2)
return p

Hieraan wil je de voorwaarde toevoegen dat alle edges in r geen attribuut id hebben. Dit kun je doen met de functie all. Maar zo werkt het niet:

match p = (n1)-[r:rel*1..3]->(n2)
where all(x in r where x.id is null)
return p

De juiste syntax is ingewikkeld omdat je het argument eerst in jsonb moet omzetten, waarna de attributen beschikbaar zijn via properties:

match p = (n1)-[r:rel*1..3]->(n2)
where all(x in to_jsonb(r) where x.properties.id is null)
return p

Het gebruik van any, none en single is analoog aan het gebruik van all. Zie ook: Predicates functions in de AgensGraph Developer Manual.

Bovenstaand voorbeeld is slechts bedoeld als illustratie. Voor dit geval, als een :rel geen id heeft, dan heeft het primary:true, dus bovenstaande query kan sneller op deze manier:

match p = (n1)-[r:rel*1..3{primary:true}]->(n2)
return p

select

Alhoewel je met Cypher een eind kunt komen, loop je soms tegen beperkingen aan die in Cypher niet op te lossen zijn, maar wel in SQL. Omdat AgensGraph geïmplementeerd is in PostgreSQL kun je Cypher imbedden in SQL (en andersom).

Het algemene patroon is dit:

select ...
from (
  match ...
  return ...
) as foo
where ...

In het volgende voorbeeld worden nevenschikkingen van NP's geteld:

select count(distinct(sentid)) as zinnen, count(*) as items
from (
 match (n:node{cat: 'conj'}) -[:rel{rel: 'cnj'}]-> (:nw{_np: true})
 return n.sentid, n.id
 except
 match (n:node{cat: 'conj'}) -[:rel{rel: 'cnj'}]-> (n2:nw)
 where n2._np is null
 return n.sentid, n.id
) as foo

Resultaten van een query in AlpinoGraph

In het algemeen levert elke query een tabel op. Maar AlpinoGraph behandelt niet elke tabel op dezelfde wijze. In de gevallen waarbij de query een knoop in de graaf of een deelgraaf oplevert, kiest AlpinoGraph ervoor om de zin die hoort bij die knoop of deelgraaf als resultaat te presenteren. Als je vervolgens op een zin klikt krijg je de visualizatie van de graaf te zien, in meerdere varianten.

Indien gewenst kun je alsnog de resultaten in tabelvorm bekijken door op de betreffende button te klikken. Twee andere opties zijn "woorden" en "lemma's". In die laatste gevallen wordt per hit de woordgroep (in woorden dan wel in lemma's) opgehaald die door de matchende knoop wordt gedomineerd. Van al die woordgroepen wordt vervolgens een frequentieoverzicht gemaakt.

Dus voor deze query:

match (w:word{lemma:'zijn'})
return w.word

krijg je alleen een tabel te zien, terwijl je voor de volgende query de zinnen terug krijgt:

match (w:word{lemma:'zijn'})
return w

Je kunt hier dus nu kiezen voor de andere opties. Als je nu voor "tabel" kiest, krijg je erg veel informatie: alle attributen van elke matchende knoop. Kies je voor "woorden", dan krijg je een mooi frequentie-overzicht van alle vormen van het werkwoord 'zijn'. In dit specifieke geval is het niet erg inzichtelijk om te kiezen voor "lemma's".

Het volgende voorbeeld suggereert wanneer het nuttig kan zijn om voor "lemma's" te kiezen:

match (:word{lemma:'eten'})-[:ud{main:'obj'}]->(w2:word)
return w2

Dit levert dus alle zinnen op waarin eten een lijdend voorwerp heeft. En als je op "lemma's" klikt krijg je een mooi frequentieoverzicht van al de (hoofden van) die lijdend voorwerpen.

In bovenstaande gevallen zijn de matchende knopen steeds woorden, maar dit werkt dus op vergelijkbare wijze voor hogere knopen. De volgende query vindt alle hogere knopen die in relatie svp met een werkwoord staan:

match (:node)-[:rel{rel:'svp'}]->(w2:node)
return w2

Omdat de query een node oplevert krijg je per default de zinnen te zien waarin een match voorkomt. Als je kiest voor "lemma's" levert dat dus een frequentieoverzicht op van de betreffende woordgroepen.

In sommige gevallen bevatten die woordgroepen gaten (discontinue woordgroepen). Een typisch voorbeeld hiervan levert de volgende query:

match (:node)-[:rel{rel:'pc'}]->(w2:node)
return w2

Je ziet dat dan in het frequentieoverzicht van de woorden of de lemma's met [...] de gaten in de woordgroepen worden aangegeven.

In het receptenboek wordt uitgelegd hoe je queries kunt formuleren die op vergelijkbare wijze aggregeren over de waardes van attributen indien het andere attributen betreft dan word of lemma. Maar als je de resultaten wilt downloaden heb je ook de mogelijkheid voor een ander attribuut dan word of lemma te kiezen.

Geavanceerd zoeken met CYPHER

Paden met *

Een sequentie van edges (een pad) kan soms compact worden genoteerd met behulp van de *-operator. Om te zoeken naar een conjunct binnen een conjunct binnen een conjunct kun je formuleren:

match (n)-[:rel{rel: 'cnj'}]->()-[:rel{rel: 'cnj'}]->()-[:rel{rel: 'cnj'}]->()
return n

Je kunt zo'n sequentie afkorten als volgt:

match (n)-[:rel*3{rel: 'cnj'}]->()
return n

Niet alleen kun je in zo'n patroon het preciese aantal stappen aangeven dat vereist is, je kunt ook een interval specificeren i..j, waarbij i en j integers zijn. *3..8 geeft dan een pad aan van tussen de 3 en de 8 edges. Je kunt i of j ook weglaten. Met *..5 geef je een pad aan van hoogstens 5 edges, terwijl *3.. alle paden aangeeft met minstens drie edges.

Let op

Het weglaten van de ondergrens is niet verstandig als er ook paden van lengte 0 kunnen zijn. Wil je die wel of niet? AgensGraph laat die paden van lengte 0 weg, tenzij je expliciet 0 als ondergrens geeft. Maar dit is niet gedocumenteerd. Het is momenteel niet bekend of dit een bug of een regel is.

In het volgende voorbeeld zoeken we een knoop met daarin een woord dat je via minstens drie conjunct-relaties kunt bereiken:

match (n)-[:rel*3..{rel: 'cnj'}]->(:word)
return n

Een typisch geval is het gebruik van dit mechanisme met het interval *0..1. In het volgende voorbeeld worden knopen geïdentificeerd die als subject optreden. In geval de knoop een lexicaal hoofd heeft, wordt dat hoofd als resultaat gevonden. Als de knoop zelf lexicaal is (en dus ook geen hoofd kan hebben), wordt de knoop zelf teruggegeven. Subjecten die niet lexicaal zijn, maar geen hoofd hebben (conjuncties bijvoorbeeld) worden dus overgeslagen.

match ()-[:rel{rel: 'su'}]->()-[:rel*0..1{rel: 'hd'}]->(n:word)
return n

Eisen aan aantal

Soms is er behoefte om te kunnen zeggen dat een bepaalde knoop of bepaalde relatie een specifiek aantal keer aanwezig moet zijn. In het volgende voorbeeld willen we nevenschikking vinden waarbij er precies één coordinator is:

match (n:node{cat: 'conj'})-[r:rel{rel: 'crd'}]->()
with n, count(*) as cnt
where cnt = 1
return n

Je kunt dus iets vergelijkbaars doen om een nevenschikking te vinden met precies 5 conjuncten:

match (n:node{cat: 'conj'})-[:rel{rel: 'cnj'}]->(r)
with n, count(*) as cnt
where cnt = 5
return n

Berekende attributen

Sommige complexere concepten zijn "voorberekend" en als hulpattribuut aanwezig. Hierdoor wordt het zoeken naar sommige ingewikkelde dingen een stuk vereenvoudigd.

Een voorbeeld is het zoeken naar een NP-topic dat het onderwerp is. Hierin speelt het zinsdeel dat met vorfeld aangeduid wordt een rol. Omdat dit iets is dat als voorberekend attribuut is opgenomen wordt de query vrij eenvoudig, en vooral veel sneller dan wanneer je de structuur van een vorfeld zou moeten uitschrijven in je query:

match (n:nw{_vorfeld: true, _np: true})<-[r:rel]-()
where r.rel in ['su','sup'] and r.id is null
return n.sentid, n.id

De definitie van het attribuut _vorfeld zie je hier.